Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan:
Toestaan Eén keer toestaan Blokkeren

Honig Breethuis | Zaandijk

Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr.

Collectie

De voormalige papierfabrikant en notabele Jacob Honig Jansz. Jr. (1816-1870) legde een verzameling boeken, afbeeldingen, schilderijen en voorwerpen aan over de Zaanse historie. Deze collectie werd in 1890 postuum geschonken aan de gemeente Zaandijk.

In 1891 werd de Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr. opgericht en die stelde tussen 1892 en 1940 de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. tentoon in de Zaanlandsche Oudheidkamer, ondergebracht in het toenmalige Raadhuis Zaandijk. In 1940 kon het koopmanshuis Lagedijk 80 in gebruik worden genomen als museumlocatie.

Het grootste deel van de collectie is ondergebracht in het Gemeentearchief Zaanstad (boeken, prenten, tekeningen, archieffoto’s) en in het Zaans Museum (schilderijen, kostuums, historische voorwerpen). Jaarlijks vindt er bij het Gemeentearchief en het Zaans Museum een schouw plaats, waarbij de staat, samenstelling en presentatie van de collectie tegen het licht wordt gehouden.

De vereniging draagt bij aan het collectiebeheer en beijvert zich voor het doelgericht aanvullen van de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. en het openstellen van het museumpand. Zij wordt hiertoe in staat gesteld dankzij een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van de gemeente Zaanstad, naast geldelijke bijdragen en vrijwillige inspanningen van haar leden.

De vereniging houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering en presenteert daarbij afwisselend een jaarplan en een jaarverslag.

Doelstelling

  • In stand houden, tentoonstellen en uitbreiden door aankoop, schenking en bruikleen van de historische en topografische atlas der Zaanlanden, bibliotheek en voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis, het volksleven, de handel en nijverheid, zeden en gewoonten der Zaanlanden, ontworpen en bijeengebracht door de heer Jacob Honig Jansz. Jr. te Zaandijk en eigendom dier gemeente, onder toezicht van burgemeester en wethouders;
  • het bevorderen van de belangstelling voor de historie van de Zaanstreek door het houden van lezingen, tentoonstellingen, excursies enz., het bevorderen en steunen van publicaties op historisch, folkloristisch, economisch of genealogisch gebied de Zaanstreek betreffende, en verder alles wat het bestuur gewenst acht om dit doel te bereiken;
  • het openstellen en het beheer van het Honig Breethuis.

De vereniging is geregistreerd onder RSIN-nummer 0026.19.234.
Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoeding, behoudens gemaakte onkosten.

Meer lezen