Organisatie en ANBI-status

OPENING_LIGGEND_WEB_kopie

Het Honig Breethuis (Vereniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Zaanlandse Oudheidkundige Verzameling Jacob Honig Jansz. Junior) is erkend als Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en daarom volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Vereniging is geregistreerd onder RSIN-nummer 0026.19.234.

Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoedingen behoudens gemaakte onkosten

Het bestuur wordt belangeloos terzijde gestaan door een groep museumgidsen en vrijwilligers op het gebied van ontvangsten, evenementen en educatie.

Bestuur

  • Maria Buren, voorzitter
  • Sonja Babaubun, secretaris
  • Judith Sanders, penningmeester
  • Pier van Leeuwen, bestuurslid pand en presentatie
  • Floor Meijboom, bestuurslid collectie
  • Hester Wandel, bestuurslid sociale media

Ondersteuning bestuur
Loes Nagel-Kool

Coördinator vrijwillgers
Ella Visser

Vereniging Jacob Honig Jansz. Jr.
De vereniging draagt bij aan het collectiebeheer en beijvert zich voor het doelgericht aanvullen van de Collectie Jacob Honig Jansz. Jr. en het openstellen van het museumpand. Zij wordt hiertoe in staat gesteld dankzij een jaarlijkse financiële tegemoetkoming van de gemeente Zaanstad, naast geldelijke bijdragen en vrijwillige inspanningen van haar leden.

De vereniging houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering en presenteert daarbij het jaarverslag en jaarplan.

Doelstelling van de Vereniging
1. De Vereniging heeft ten doel: a. de historische en topografische atlas van de Zaanstreek alsmede de bibliotheek en voorwerpen betrekking hebbende op geschiedenis, volksleven, handel en nijverheid, zeden en gewoonten in de Zaanstreek, onderworpen en bijeengebracht door de heer Jacob Honig Jansz. Junior te Zaandijk, deels eigendom van de gemeente Zaanstad en deels eigendom van de Vereniging, in stand te houden, ten toon te stellen en uit te breiden door aankoop, schenking en bruikleen; en b. het bevorderen van de belangstelling voor de historie van de Zaanstreek door beheren en exploiteren van een als koopmanshuis ingericht pand aan de Lagedijk 80 te Zaandijk als museum, door het houden van lezingen, tentoonstellingen, het bevorderen van publicaties op historisch, folkloristisch, economisch of genealogisch gebied de Zaanstreek betreffende, het organiseren van excursies en verder al hetgeen daarmee naar het oordeel van het bestuur in de ruimste zin verband houdt.

2. De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het aanvaarden van schenkingen of het in bruikleen verkrijgen van voorwerpen, op het doel van de Vereniging betrekking hebbende, vormt één der middelen tot bereiking daarvan. Dit wordt beargumenteerd aangegeven in het jaarverslag van de Vereniging.

3. De Vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

Beleid en verantwoording
De Vereniging houdt jaarlijks een algemene ledenvergadering en presenteert daarbij het jaarverslag en jaarplan. Alle jaarverslagen, jaarplannen en overige beleidsstukken zijn in te zien onder Verenigingstukken op deze website.