Privacy verklaring

VOORZIJDE_SNIJRAAM_KLEIN_RVR

Het Honig Breethuis respecteert uw privacy en kan persoonsgegevens over u verwerken in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijk conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Deze privacyverklaring strekt zich uit tot alle persoonsgegevens die het Honig Breethuis over u verzamelt en gebruikt wanneer u onze website bezoekt, een donatie doet, deelneemt aan een van onze ontvangsten en evenementen of een aankoop doet via onze webshop.

Persoonsgegevens zijn gegevens waardoor wij u als individu kunnen identificeren, zoals hierna uiteengezet onder ‘De persoonsgegevens die wij verwerken’.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken.
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van producten en of diensten die u bij ons afneemt.
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u ons per mail, telefonisch of anderszins benadert.
De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens

Het Honig Breethuis verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden die hieronder uiteen worden gezet, gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover het Honig Breethuis reeds uw persoonsgegevens in bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en wettelijke grondslag gebruikt.

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om uw aankoop of verzoek te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen van u te behandelen.

Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van het  Honig Breethuis

We kunnen de bovenvermelde persoonsgegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren en om onze bezoekers en relaties beter te begrijpen en gerichter kunnen benaderen. Dit betekent dat we uw gebruik van onze producten of diensten analyseren om onze service te verbeteren.

Op basis van toestemming

Voor zover nodig, zullen wij u om toestemming vragen om u op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties met betrekking tot onze activiteiten. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken.

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan wetshandhaving.

Gebruik van cookies

Onze website en applicaties maken gebruik van cookies ter vergroting van de gebruiksvriendelijkheid, doeltreffendheid en veiligheid, als ook voor marketingdoeleinden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de browser op uw computer of mobiel toestel bewaard worden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door het Honig Breethuis verwijzen wij u naar de cookieverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Alleen geautoriseerde medewerkers van het Honig Breethuis hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden. Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven onder ‘De doeleinden en wettelijke grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens’. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaar maken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Beveiliging

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen. Om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, treffen we technische en organisatorische maatregelen, waaronder beveiliging ten aanzien van toegang tot onze systemen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (I) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben; (II) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; en (III) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonsgegevens en hoe kunt u deze rechten uitoefenen?

Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzage. Op uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van uw toestemming. U kunt uw toestemming ten alle tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. U hebt het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op beperking. Indien van toepassing heeft u het recht van het Honig Breethuis de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswissing. Indien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. Indien van toepassing, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van het Honig Breethuis.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Indien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door contact op te nemen met de hieronder omschreven contactgegevens.

Contactgegevens

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het Honig Breethuis via onderstaande contactgegevens:

Honig Breethuis
Lagedijk 80
1544 BJ Zaandijk
info@honigbreethuis.nl

Cookies

De website van het Honig Breethuis maakt gebruik van cookies, een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer of mobiel toestel opgeslagen wordt wanneer u een site bezoekt.

Functionele technologie in deze site

Deze website draait op WordPress, een CMS (content managementsysteem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens uw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door uw browser worden ondersteund. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Analytische cookies

Deze cookies worden door Google geplaatst als deel van de Google Analytics en de Google AdWords- diensten. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt het Honig Breethuis inzicht in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan het Honig Breethuis de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Het Honig Breethuis kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt, deze gegevens worden geanonimiseerd opgeslagen. Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Fonts

Deze website maakt gebruik van lettertypes die geleverd worden door Google Fonts, een online dienst die wordt aangeboden door Google Inc. Google Fonts meet bij het downloaden hoe vaak een font aangevraagd wordt maar slaat geen persoonlijk identificeerbare informatie. We wijzen u derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.

Cookies van derden

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. Bij het afspelen van video’s plaatst YouTube cookies op u apparaat en houdt bij welke video’s u kijkt. Hierbij kan persoonlijk identificeerbare informatie worden opgeslagen door YouTube. Wij vragen u vooraf aan het bekijken van de eerste video of u akkoord gaat met het verwerken van uw persoonlijke informatie door YouTube.

Beheren van cookies

De meeste internetbrowsers kunt u zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld. Hoe u dat kunt instellen verschilt per browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies of in de Help-functie van uw browser.

Als u cookies uitschakelt betekent dat wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) werken.

Persoonsgegevens

Bij het gebruik van cookies kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld. Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

Deze privacy- en cookieverklaring wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.